16
Feb
2023

Tyaag – The Elements

Tyaag Lyrics and Chords

Album: Urja

Capo on 6th fret

Verse 1

Am G      F
साँ    झ बढ्यो
Am G    F
या     द पनि
Am G     F                Am G  F
हा    वा चिसो मन पनि

Am G       F
भे     ट  न  भेट
तिमि आधा बाटो ,
Am G      F
म आउछु आधी
………..Am G      F
उफ्ठेरा बे      ग नि कट्छ ,
……….Am G   F
के होर हा   म्रो दुरी

Music:

Am G    F
त्या  गि दिने भए
Am G     F
मिल्थ्यो होला
Am G    F
बाँ   धी दिए
…….Am    G      F
तिमीलाई अङ्घालो मा
Am G   F
जा    ने भए
Am G   F
सं     गै लग
Am G    F
जु     र्ने भए ,
Am G    F
जु    राउ न

Music:

Verse 2

Am G    F
हा    त बढाउ
…………..Am G   F
तिमि र म हा   मि बनौं
Am G    F
आ   ड बन
….Am G  F
कठोरता मा

Am G    F
त्या  गि दिने भए
Am G     F
मिल्थ्यो होला
Am G    F
बाँ   धी दिए
…….Am    G      F
तिमीलाई अङ्घालो मा
Am G   F
जा    ने भए
Am G   F
सं     गै लग
Am G    F
जु     र्ने भए ,
Am G    F
जु    राउ न

Music:

Am G    F
त्या  गि दिने भए
Am G     F
मिल्थ्यो होला
Am G    F
बाँ   धी दिए
…….Am    G      F
तिमीलाई अङ्घालो मा
Am G   F
जा    ने भए
Am G   F
सं     गै लग
Am G    F
जु     र्ने भए ,
Am G    F
जु    राउ न

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *