Lahur Jane Rail | Nishan Bhattarai

Lahur Jane Rail Lyrics and Guitar Chords Lyrics/Music:- Prashant Poudel Verse 1 Hmm mmm …… Narou dharara, piyari Narou dharara Lahur...