30
Jun
2021

Swanti Nakha – Shiva Raj Roshi

Swanti Nakha Lyrics and Guitar Chords

Lyrics: Basav Rajopadhayay
Singer/Music: Shiva Raj Joshi

Verse 1

C        F             C          Gm
मोहनि नक:तिनि जक: सिधल:
C       Gm   C           F
स्वन्ति झ:झ: धायेका: वल:
C               Gm
जिमी माँ न पूज्यायत:
C           Gm
क्व खिचा मालाजुल:
C             F
पिखालुखुं ह्याँउचां इला
Gm              F
बहनि लछमि साला हल:

C                F
न्याकूं काम्ह मैचिया ल्हातं
F            Gm
झिरीमिरी भुइचम्पा च्याकल:
C                 Gm
त्वा: थ्वयक: अस्य दाईचा
C               F
तसकं मल्ताबारा मुइकल:
C           F
थुखे उखे स्व: तले
F             Gm
मचाखाचां पाल्चा खुयायन:
C               Gm
ज:लाख:ला थपि सकस्या
C                 F
झ:झ: धायेक स्वन्ति हन:

Music:

C         F               C        Gm
म्ह पूजा खुनु सुथय् झाँकी हल:
C          Gm
लय् लय् ताना सकलें
C                  F
फल्चाय् स्व वल:
C             Gm
भिन्तुना दु भिन्तुना,
C        Gm
न्हुँदया भिन्तुना:
C             F
भिन्तुनाया स: ज्वना:
Gm          F
झी नेपामि वई च्वना

C            F
झ्व: लाक सुकुलाया
F           Gm
सकसितं मंद: च्वल:
C         Gm
म्ह पुजा याये त्यल:
C           F
छेँजं नापं च्वं वल:
C                  F
ग्वे स्वा: त:सी ता: जजंका
F            Gm
सगं फया द्य: लुमंका
C                  Gm
फुक्क द्य: या शक्ति कया:
C          F
म्ह पूजा नं क्वचाल:

Music:

Verse 3

C          F          Gm          F
आ:वल: द तस्कं य:गु किजापूजा
C             A#       F
जिमी तताया दक्लें यम्ह: जि किजा
C          F          Gm             F
मचाबले न्ह्याबले न्ह्याकु हे हायकुसां
C      A#              F
माँ थे च्यूता: तैइम्ह वहे य:म्ह तता

C            F          Gm              F
चिकं मंद पूज्याना च्याका ख्यलु इता
C            A#                 F
मतिनाया सुकाय् ग्वे स्वाँ हनिम्ह छ: तता
C           F             Gm         F
जमराज वल: धासां लिचिला वनी रे
C              A#           F
छ थे जाम्ह तता दया: जिला धन्य धन्य रे
C              A#           F
छ थे जाम्ह तता दया: जिला धन्य धन्य रे
C              A#           F
छ थे जाम्ह तता दया: जिला धन्य धन्य रे

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.