29
Jun
2020

Nappa Chone Madusa – Juju Kaji Ranjit | Newari Song

Nappa Chone Madusa Lyrics and Guitar Chords

Singer: Juju Kaji Ranjit
Music & Lyrics: Hari Bdr Ranjit

Capo on 2nd Fret

Chorus

E             B        E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ
A          E
क्योँ वा रे निरमाया
E             B        E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ
A          E
क्योँ वा रे निरमाया
E           B          E
छंगु ख्वा मखँतले नैगु तिले मग्यँ जित
A          E
सो वा रे निरमाया
E           B          E
छंगु ख्वा मखँतले नैगु तिले मग्यँ जित
A          E
सो वा रे निरमाया
E             B        E                      A   E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ

Music:

Verse 1

E
आला झि खँ ल्हाय न मन्त,
E
थी थी ख्वा स्वया च्वने नँ मन्त
E
आला झि खँ ल्हाय न मन्त,
E
थी थी ख्वा स्वया च्वने नँ मन्त
E       B        E
दैव न झित छु ग्वसा न बोलरे
A        E
स्व वा रे निरमाया
E       B          E
दैव न झित छु ग्वसा न बोलरे
A        E
स्व वा रे निरमाया
E             B        E                      A   E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ

Music:

Verse 2

E
आला जीला सुथँ न्हापँ,
E
बागमती वने बले
E
आला जीला सुथँ न्हापँ,
E
बागमती वने बले
E         B             E
जप माँ हिका वना छंगु नाँ काकाँ
A       E
स्व वारे निरमाया
E         B            E
जप माँ हिका वना छंगु नाँ काकाँ
A        E
स्व वारे निरमाया
E             B        E                      A   E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ

Music:

Verse 3

E
छँ ला न्हापा छुँ जग नसाँ,
E
जित फ्याना नैगु लुमन
E
छँ ला न्हापा छुँ जग नसाँ,
E
जित फ्याना नैगु लुमन
E          B               E
जा नसाँ बजी नसाँ , कठूई विच्चे थाना च्वन
A        E
स्व वा रे निरमाया
E          B               E
जा नसाँ बजी नसाँ , कठूई विच्चे थाना च्वन
A        E
स्व वा रे निरमाया
E             B        E                      A   E
नाप्प चोने मदुसाँ ख्वा जक जु साँ
A          E
क्योँ वा रे निरमाया
A          E
क्योँ वा रे निरमाया ] – 4

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *