Kathmandu Sahar – Trishala Gurung & Rohit Shakya

Kathmandu Sahar Lyrics and Guitar Chords

Written/Composed/Produced: Rohit Shakya & Trishala Gurung

Guitar Chords to be updated soon ..

Verse 1

Kathmandu Sahar, anaoutho cha rahar
Yo bhida ma pani, ekline yo lahar
Kathmandu Sahar, thorai chan rahar
Lekhekai hola, hami vetne prahar
Harauchu ki ma
Aafai bhitra kati
Sunyatamema khojdai chu
Prashna ko jawaf
Kurdai chau ki timi
Merai lagi kati
Bithola nahola
Thaha navai
Kathmandu Sahar, thorai chan rahar
Lekhekai hola, hami vetne prahar

Music : Guitar Solo

Kurdai chau ki timi
Merai lagi kati
Bithola nahola
Thaha navai
Kathmandu Sahar, anaoutho cha rahar
Yo bhida ma pani, ekline yo lahar

End

Kathmandu Sahar Lyrics and Guitar Chords

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *