28
Oct
2023

Hera Maya Maicha – Nisha Deshar | Kiran Amatya

Hera Maya Maicha Lyrics and Chords

Singers: Nisha Deshar and Kiran Amatya

Verse 1

E                    E
हेरा माया मैचा गन वनेगु ?
E                          E
मस्वया थिं पुलु पुलु छं स्वैगु
E                  E
हेरा मान दाजु छु धयागु ?
E                          E
म्वामरुगु खं ल्हाना हायकेगु
E              C#m
माया मदुगु माया केनेगु
E                        E
जिगु मन ख्वयका छ वनेगु
E                 B
प्रेम या बाखं नेङ्का वया
E               E
छन्त जिं थौ कावया

Music:

Verse 2

E                C#m    E
प्रेम या बाखं नेन्हे हे धुन
E              C#m
छन्त जिं नं स्वेहे धुनु
E                       E
हाकु पर्सि भुलुद माकसी ज्वना
E                    B
कावा धका जिं धायहे धुन
E                    E
कावा धका जिं धायहे धुन

E                 C#m      E
हाकु पर्सि नं थाका ते धुन
E                     C#m
माकसी नं देका हे धुन
E              E
थ्वंहे छ ला वसां जिल
E                 B
व या सिख नं बिगु जुल
E                 E
व या सिख नं बिगु जुल

E                    E
हेरा माया मैचा गन वनेगु ?
E                          E
मस्वया थिं पुलु पुलु छं स्वैगु

Music:

Verse 3

E                       C#m E
म्हुतु जक न्याका देकागुला
E                           C#m
जिथाय न्हेने हया छं केने मफुला ?
E                 E
छें च्वंगु तिसा हसां जिल
E             B
छंके जिनं वयगु जुल
E             E
छंके जिनं वयगु जुल

E                    C#m   E
जि लिन: वइम्ह छ मखुत
E                        C#m
तिसा स्वया वइम्ह छहे जुल
E                     E
वइगु सा याकनं वा मैचा
E                      B
तिसा तिगु खसा जि लिन: वा
E                      E
तिसा तिगु खसा जि लिन: वा

E                  E
हेरा मान दाजु छु धयागु ?
E                          E
म्वामरुगु खं ल्हाना हायकेगु

Music:

E                 C#m    E
खं ल्हयता नं फुगु हे मखु
E                      C#m
वय मखु धका नं धायहे मफु
E             E
थौँ हे छंता वा धाय मते
E                    B
थन्ये पेन्हु वइगु पक्का जुल
E                    E
थन्ये पेन्हु वइगु पक्का जुल

E                    E
हेरा माया मैचा गन वनेगु ?
E                          E
मस्वया थिं पुलु पुलु छं स्वैगु
E                  E
हेरा मान दाजु छु धयागु ?
E                          E
म्वामरुगु खं ल्हाना हायकेगु

End
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *